März 15, 2010

Abtreibung bis zum 12. Jahr der Schwangerschaft? Sehr liberal, Frau Polfer!

Aus der Rubrik "La Chambre s'amuse...":
Mme Lydie Polfer (DP).-: "(...) Mir waren am Grondprinzip mat där Propositioun d'accord, déi d'Madame Lydie Err hei am Joer 2007 virgeluecht hat, eng Propositioun, déi eng Fristeléisung proposéiert huet; dat heescht, wou an deenen éischten zwielef Joer vun der Schwangerschaft...

(Brouhaha)

Zwielef Méint...

Plusieurs voix. - Wochen!

Mme Lydie Polfer (DP).-: ... Woche vun der Schwangerschaft eng Fra eben op Demande an natierlech ënnert dem gegebenen gesondheetlechen Ëmfeld kéint eng Schwangerschaft[sënnerbriechung - sic!] virhuelen."
(Compte rendu des séances publiques, Chambre des Députés du Grand-duché de Luxembourg, Session ordinaire 2009-2010, Séance 16, 19 janvier 2010, S. 213.)

Keine Kommentare: