Februar 02, 2010

La Chambre s'amuse...

[M. Michel Wolter (CSV):] Mir vun der CSV ënnerstëtzen déi Politik, déi d'Regiirung gemaach huet, 2009-2010 wëlles huet, ze maachen, well mer bewosst an eng gewësse Richtung wëlle goen. Mir maachen eis awer näischt vir. Mir wëssen, dass se net strukturell ass, déi dote Politik. Mir wëssen, dass et eng konjonkturell Politik ass.

Et ass pure Keynes, dee mer maachen. Et ass pure Keynes. Mir maachen...

Plusieurs voix.- Kéis?

Plusieurs voix.- Keynes!

M. Michel Wolter (CSV).- Jo, dat ass nees Äre Problem.

(Interruptions et hilarité)

Neen. Här Bettel, dat ass nees Äre Problem, dass der Är Klassiker net emol kennt.

M. Xavier Bettel (DP).- Ech kennen den Här Keynes, mä Dir schwätzt vu Kéis. Ech hat geduecht, Dir géift direkt schonn d'Regierung hei beuerteelen.

(Compte rendu des séances publiques de la Chambre des Députés. 13e séance; mercredi, 9 décembre 2009, pg. 160).

Keine Kommentare: