Januar 25, 2011

Belgische Zustände erwünscht

Gelesen im Kammerbericht (im Volksmund auch Jammerbericht genannt), gelegentlich der  Haushaltsdebatte:
"M. Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'État. - Här Meisch, et wier dach awer schéin, wa mer keng Regierung hätten.
(Hilarité)

M. Claude Meisch (DP). - Ah, et wär net schlëmmer wéi elo, jo!"
Compte rendu des séances publiques. Session ordinaire 2010-2011, Sitzung 14 (9.12.2010), S.156.

Keine Kommentare: