März 27, 2013

Hört, hört

Gelesen im Jammerbericht:
"M. Serge Urbany (déi Lénk). - Et ass eng Allianz vun de räsonabele Persounen, déi e soziaalt Häerz hunn.
Plusieurs voix. - Ooohhh, ah, ola!
M. Serge Urbany (déi Lénk). - An deem Sënn sinn ech scho laang an der Fraktioun vum Här Colombera an hien a menger.
Plusieurs voix. - Ooohh!!!
(Hilarité)
M. Serge Urbany (déi Lénk). - Dat huet awer keng allgemeng politesch Konsequenzen. (...)"
(Compte rendu des séances publiques, no. 6, 20e séance, 30.01.2013)

Keine Kommentare: